Privatlivspolitik for HighendDetailing

HighendDetailing (herefter kaldet enten HighendDetailing, “vi eller “os”), er i dagligdagen i kontakt med mange kunder og leverandører og derfor naturligvis også deres personoplysninger.

Personoplysninger: betyder enhver form for information omkring en identificeret eller identificerbar fysisk person, jf. artikel 4 (1) (GDPR)

Kontaktoplysninger

HighendDetailing
CVR: 41 95 39 50

Adresse: Frisenborgvej 6b, 7800 Skive
E-mail:  kontakt@highenddetailing.dk
Telefon:  22 17 37 21

Hvad er formålet med privatlivspolitikken?

Hos HighendDetailing betragter vi privatlivspolitikken som mere end blot en pligt. Vi ser det som et skridt i retning af, at vi alle kan får en langt bedre beskyttelse og mere ansvarlig omgang med de personoplysninger vi deler med virksomheder og andre organisationer. Det vil vi naturligvis gerne støtte op omkring.

Nu hvor GDPR træder i kraft pr. 25. maj 2018, så har vi øget vores fokus på beskyttelse af de betroede oplysninger, som vi modtager – både hvad angår kunder, leverandører og medarbejdere.

HighendDetailing lever op til de enhver tid gældende persondataretlige forpligtelser der måtte være.  Vi samarbejder fuldt ud med alle leverandører, kunder samt offentlige tilsynsmyndigheder, der måtte ønske at bekræfte vores overholdelsen af persondataretten.

I denne privatlivspolitik ønsker vi at beskrive rammerne for hvordan vi lever op til disse forpligtelser. Hvis du – efter gennemgang af dette – har spørgsmål til vores privatlivspolitik, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi ønsker i denne privatlivspolitik at redegøre for:

 • Hvordan vi behandler dine personoplysninger
 • Hvilke personoplysninger vi behandler/bruger og hvorfor
 • På hvilken måde vi beskytter dine personoplysninger
 • Dine rettigheder
 • Dine kontakt- samt klagemuligheder

Vores behandling af dine personoplysninger:

Uanset hvorvidt HighendDetailing er Databehandler, Dataansvarlig – eller hvis vi bare har  adgang til andre virksomheders personoplysninger – så tænker vi disse Databehandlingsprincipper ind omkring enhver håndtering af personoplysninger:

Dataansvarlig:  HighendDetailing betragter sig selv som Dataansvarlig, når vi bestemmer til hvilket formål – og også med hvilke hjælpemidler – der må foretages behandling af personoplysninger jf. artikel 4(7) (GDPR)

  1. Vi har altid og behandler også fremadrettet personoplysninger på en gennemskuelig, lovlig og rimelig måde – dette betyder, at vi naturligvis tilsikrer, at alt behandling af disse, både er lovligt efter persondataretten, men naturligvis også efter øvrig relevant lovgivning (eksempelvis markedsføringslovgivningen). Vi tilstræber samtidigt, at have største mulige gennemskuelighed, når vi behandler personoplysninger eller iagttager oplysningspligten.
  2. Vores formål behandlingen er altid tilkendegivet udtrykkeligt og har naturligvis et formål. Vi behandler kun personoplysninger til formål som er indenfor vores forretningsområde. Det betyder, at vi ikke foretager behandlinger, der ikke er møntet på det formål, som personoplysningerne var/er indsamlet til. Når vi oplyser omkring formålet, så prøver vi derfor altid at være så specifikke og formulere det så klart som overhovedet muligt.
  3. Vi indsamler kun nødvendige personoplysninger. Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde det formål, som vi naturligvis har oplyst dig omkring. Skulle det ske, at vi kommer i besiddelse af supplerende og unødvendige personoplysninger, så bliver disse straks slettet.
   Vi bestræber os naturligvis på, at sikre, at dine personoplysninger altid er ført helt ajour og er helt korrekte.
  4. HighendDetailing opbevarer kun dine personoplysninger, så længe de er relevante at opbevare. Vi opbevarer altså kun oplysningerne, så længe de er relevante for den aftale eller for det samarbejde, som du har indgået med os. Efter dette sletter vi som udgangspunkt personoplysninger – med mindre der er en anden retlig forpligtelse der dikterer at vi skal gøre noget andet end dette.
  5. Sluttelig skal det oplyses, at vi naturligvis opbevarer og behandler vi dine personoplysninger fuldt ud sikkert. Vi beskytter altid dine personoplysninger imod ulovlig, behandling, uautoriseret behandling, hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelser.


Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor:

Hos HighendDetailing indsamler og behandler vi kun dine personoplysninger til det formål, som der er forbundet med at kunne drive vores forretning. Derfor har denne privatlivspolitik til formål, at regulere de forhold hvor vi behandler personoplysninger med henblik på:

   • at vi kan sende kommunikation med vores eksisterende eller vores potentielle kommende kunder, også herunder for at vi kan besvare henvendelser omkring vores tjenester, services og vores ydelser
   • at vi kan levere de services og ydelser, som du eller eventuelt din virksomhed eller arbejdsgiver måtte efterspørge
   • at vi kan sende dig markedsføringsmateriale, eksempelvis et nyhedsbrev eller nyheder generelt, hvis du naturligvis har tilmeldt dig til dette
   • til andre formål  – det være sig administrative eller kommercielle – som har til hensigt at sikre kvaliteten af vores ydelser, det kan eksempelvis være kundetilfredshedsundersøgelser eller lignende

Hvilke personoplysninger behandler vi

HighendDetailing opbevarer ene og alene de personoplysninger, som er relevante for vort samarbejde. Det er derfor typisk og som regel oplysninger omkring:

   • Navn og/eller firmanavn
   • Din rolle eller din titel
   • Arbejds-email adresse(-r)
   • Arbejds telefonnummer/-numre
   • Eventuelle oplysninger som skal bruges til at udføre vores ydelse/samarbejde med jer
   • Eventuelle oplysninger som skal bruges til fakturering

Vi indhenter ikke andre personoplysninger end dem, som du selv (eller din arbejdsgiver) sender til os – derfor fraråder vi, at I medsender personoplysninger, der ikke er relevante for vores samarbejde.

Hvad angår særligt følsomme personoplysninger
HighendDetailing indhenter og behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger – det være sig eksempelvis oplysninger om straffedomme eller lovovertrædelser, uden der foreligger en særlig og udtrykkelig aftale med dig om dette.

De lovlige grundlag

Lovlige grundlag for behandling af dine personoplysninger fremgår af Databeskyttelsesforordningen. Så når vi behandler personoplysninger, er det enten fordi det er:

   • nødvendigt for at vi kan indgå eller opfylde en kontrakt med den registrerede person eller virksomhedeller
   • fordi vi har en anden lovlig/legitim interesse i behandlingen

Beskyttelse af dine personoplysninger:

HighendDetailing har implementeret en række foranstaltninger, som sikrer en effektiv beskyttelse at dine personoplysninger, eksempelvis:

   • procedurer, politikker, processer og kontrol som sikrer, at vores medarbejdere kan overholde den gældende persondatalovgivning
   • retningslinjerne og de tekniske foranstaltninger bliver løbende udviklet på baggrund af en vurdering af følsomheden af oplysningerne, og de risici der er forbundet med den pågældende behandling
   • Adgangsbegrænsninger der sikrer, at det kun er autoriserede medarbejdere eller samarbejdspartnere der tilgår personoplysninger

Vi har understøttet ovenstående ved hjælp af tekniske sikkerhedsforanstaltninger, blandt andet brug af firewalls samt konstant opdatering af vores systemer og sikkerhed, samt løbende implementering af nyere udgaver / mere sikre IT-systemer.

I tilfælde af sikkerhedsbrud har HighendDetailing en arbejdsprocedure/plan, der sikrer at vi sørger for rettidig underretning af Datatilsynet. Samt – såfremt et eventuelt sikkerhedsbrud sker – hvis dette indebærer en høj risiko for dig, så bliver du naturligvis også straks underrettet.

Dine rettigheder

Du har rettigheder, som Databeskyttelsesforordningen har tildelt dig. Da dette er ret komplekst, så vil vi anbefale dig, at du læser videre på www.datatilsynet.dk. Her vil du få langt den bedste forståelse af dine rettigheder

Nedenfor kan du dog se en  kort opsummering af netop dine rettigheder.

Du har ret til indsigt

Når vi hos HighendDetailing behandler personoplysninger omkring dig, så tilsikrer vi, at du til enhver tid er klar over dette / oplyst om dette.  Afhængigt af hvordan vi har samarbejde eller engagement med dig – så vil dette afhænge af hvordan du oplyses fra vores side. I forhold til netop at sikre, at alle bliver oplyst tilstrækkeligt, så vil vi også oplyse omkring vores behandling af netop personoplysninger igennem denne privatlivspolitik.

Din ret til berigtigelse

Vi tilstræber, at den data vi har og som vi behandler, altid vil være ført ajour og korrekt. Det kan naturligvis hænde, at personoplysninger ændrer sig – det være sig en navneændring eller en adresseændring – og i så fald er vores oplysninger forældede. Hvis dette sker, må du meget gerne orientere os om dette, og så vil vi naturligvis straks rette dine oplysninger til.

Din ret til at blive glemt

Såfremt en række betingelser er opfyldt, så har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Retten til begrænsning af behandling

Såfremt du vælger at gøre indsigelse imod den måde vi behandler dine personoplysninger, så stopper vi naturligvis straks al behandling (bortset fra opbevaring af disse) indtil vi er nået til enighed omkring dette, eller Datatilsynet træffer en afgørelse.

Din ret til indsigelse

I nogen tilfælde har du ret til at gøre indsigelse imod visse typer af behandling – eksempelvis hvad gælder direkte marketing/markedsføring.

Din ret til Dataportabilitet

Såfremt du anmoder om indsigt i dine personoplysninger, så vil vi sørge for, at oplysningerne bliver leveret til dig i et maskinlæsbart format.

Din ret til at tilbagetrække samtykke

Såfremt vi har baseret behandlingen af dine personoplysninger på et samtykke fra dig, så har du altid og til enhver tid ret til, at trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ganske enkelt ved, at kontakte os på vores kontaktoplysninger.

Ret til at klage

Såfremt du – imod forventning – skulle være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, så har du naturligvis til enhver tid ret til, at klage til Datatilsynet.

Kontakt- og klagevejledning:

Såfremt du ønsker at gøre indsigelse, eller ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så bør du straks tage kontakt til kontakt@highenddetailing.dk

Når/hvis du klager til HighendDetailing, så forhindrer dette dig ikke i – sideløbende – at klage også til Datatilsynet. Du kan via dette link finde Datatilsynets kontaktoplysninger her.